SZNURKI

 
SENAT RP  
Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą

http://www.senat.gov.pl


 
Polska  

Oficjalny wielojęzyczny portal promocyjny
Rzeczypospolitej Polskiej

http://www.poland.gov.pl


 
POINT  

Polsko-niemiecki portal „Point” jest platformą wymiany
informacji o Polsce i Niemczech. Celem Fundacji Współpracy
Polsko-Niemieckiej (FWPN), wydawcy Pointa, jest umożli-
wienie Polakom i Niemcom dotarcia do pełnej wiedzy
o Niemczech i o Polsce oraz o ich wzajemnych stosunkach.

http://www.portalpoint.info


 
Your Poland  
Centrum informacyjne dla osób z polskim pochodzeniem
i dla cudzoziemców w Polsce - wielojęzyczny poradnik
o polskim obywatelstwie.

http://www.yourpoland.pl


 
Chopin 2010  

Obchody Roku Chopinowskiego, stanowiące hołd
dla wielkiego polskiego kompozytora i znakomitą okazję
do promocji Polski na całym świecie...

http://www.chopin2010.pl


 
Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"  
Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" jest organizacją pozarządową
działającą pod patronatem Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
powołaną w lutym 1990 roku z inicjatywy marszałka Senatu RP
pierwszej kadencji prof. Andrzeja Stelmachowskiego.

Celem Stowarzyszenia jest zespolenie wysiłków w umacnianiu
więzi Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą z Ojczyzną,
jej językiem i kulturą oraz niesienie pomocy w zaspokajaniu
różnorodnych potrzeb Rodaków rozsianych po świecie.

http://wspolnotapolska.org.pl


 
Małopolskie Forum Współpracy z Polonią  

zostało powołane z inicjatywy dziennikarzy pracujących w kraju
i poza jego granicami, przedsiębiorców, przedstawicieli samorządów
lokalnych i gospodarczych, twórców kultury i działaczy polonijnych. 

Stowarzyszenie jest organizatorem Światowego Forum Mediów
Polonijnych, którego zadaniem jest wykorzystanie mediów polonijnych
do budowy więzi społecznych, gospodarczych i kulturalnych pomiędzy
środowiskami Polonii a krajem. Promocja ofert samorządów gmin i powiatów,
promocja polskich firm w wymiarze krajowym i międzynarodowym oraz
pomoc w nawiązywaniu kontaktów jest jednym ze strategicznych zadań
Stowarzyszenia. 

http://www.mfwzp.pl


 
Polska Szkoła  

Strona Polska Szkoła została stworzona przez Polonijne Centrum
Nauczycielskie w Lublinie oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej
dla wspierania uczestnictwa w kulturze, nauczania języka polskiego,
polskiej historii i geografii za granicą w celu podtrzymywania więzi
Polaków z Krajem.

http://www.polska-szkola.pl

LYCA MOBILE